Upis 300 učenika u III. razred za zanimanje policajac u školskoj godini 2011./2012.

UVJETI NATJECANJA
Za upis u III. razred na Policijskoj akademiji za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka prijavljuju se kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili II. razred gimnazije, strukovne škole ili umjetničke škole u četverogodišnjem trajanju, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa. Kandidati/kandidatkinje ne smiju biti stariji od 19 godina s danom zaključenja natječaja za upis u Policijsku akademiju. U Policijsku akademiju mogu se upisati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a učenici državljani Republike Hrvatske koji se školuju u inozemstvu po programu zemlje domaćina natječu se temeljem rješenja o priznavanju istovjetnosti koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

Izbor kandidata/kandidatkinja temelji se na:

- općemu uspjehu iz prethodnoga obrazovanja koji na kraju I. razreda i na prvome polugodištu, odnosno na kraju II. razreda mora biti najmanje dobar (3)
- vladanju koje mora biti uzorno
- uspjehu iz predmeta značajnih za nastavak školovanja, a to su: Hrvatski jezik, Matematika, strani jezik (na Policijskoj akademiji od stranih jezika uče se engleski i njemački) te Tjelesna i zdravstvena kultura;
- provjeri tjelesno motoričkih sposobnosti
- psihologijskom testiranju;
- zdravstvenoj sposobnosti kandidata/kandidatkinje za obavljanje poslova policajca/policajka;
- dostojnosti za obavljanje policijskih poslova.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj moraju:

- biti zdravstveno i tjelesno sposobni za zanimanje policajac/ policajka, što će utvrditi nadležna liječnička komisija (uz utvrĎivanje svih propisanih uvjeta i biti minimalne visine ž-160 cm; m-170 cm)
Liječnički pregledi provodit će se u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi Ministarstva unutarnjih poslova. Kandidati/kandidatkinje koji budu pozvani na zdravstveni pregled, a koji nisu navršili 18 godina, moraju imati pisanu suglasnost roditelja(staratelja) za upis u školu.


NAČIN NATJECANJA

Uz popunjenu prijavu za natječaj koja će biti objavljena na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, obvezno je dostaviti i slijedeće:

- preslik domovnice,
- preslik rodnog lista,
- preslik svjedodžbe I. razreda
- obavijest o uspjehu I. polugodišta u II. razredu ovjerenu od škole, ili preslik svjedodžbe II. razreda,
- potvrdu o mjestu prebivališta (original),
- potvrdu zdravstvenog stanja koju ovjerava liječnik opće prakse,
- uvjerenje da se ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna oslobaĎajuća presuda za kaznena djela koje izdaje nadležni Općinski sud,
- odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje neko od prava koje učenik ostvaruje na temelju odredbi iz Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole ( pravo na izravni upis ili pravo na vrednovanje posebnih rezultata prethodnog obrazovanja, školovanja u otežanim uvjetima obrazovanja, sudjelovanja u natjecanju koja se vrednuju za upis, prava na ostvarivanja prednosti pri upisu te upis učenika na osnovu Nacionalnog programa za Rome),
- kandidatima/kandidatkinjama koji ne budu izabrani, priloženi dokumenti neće se vraćati.

Prijavu s naprijed navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA AKADEMIJA
10 000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 1 s naznakom „za natječaj“

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Natječaj je otvoren od 08. lipnja do 27. lipnja 2011godine. Provjera psihičke, tjelesne i motoričke sposobnosti provest će se na Policijskoj akademiji, na koje će kandidati/kandidatkinje biti pozivani isključivo putem web stranica Ministarstva.

Kriteriji za provjeru psihološkog testiranja te tjelesne i motoričke sposobnosti su:

1. Indeks tjelesne mase: izmeĎu 20 i 30. (Indeks tjelesne mase računa se tako da se tjelesna masa osobe u kilogramima podijeli s kvadratom visine u metrima: ITM=m/h²)
2. Psihološko testiranje će se provoditi standardiziranim psihologijskim testovima
3. Motoričko-funkcionalne sposobnosti sukladno sljedećim elementima i normama:

- Poligon natraške: minimalno 14,1 sekundu
- Sklekovi na ručama: minimalno 2 ponavljanja žene i muškarci
- Pretkloni na švedskoj klupi: minimalno 5 ponavljanja za žene i 8 za muškarce
- Skok u dalj s mjesta: minimalno 151 cm za žene i 176 cm za muškarce
- Trčanje na 2400 metara: minimalno 15,20 minuta za žene i 14,20 minuta za muškarce

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne zadovolji na bilo kojem dijelu provjera isključuje se iz daljnjeg postupka.

BODOVANJE:

UtvrĎivanje ukupnog rezultata kandidata/kandidatkinja temelji se na bodovima koje je kandidat stekao iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik i to za I. i II. razred škole koju su prethodno pohaĎali, općim uspjehom ostvarenim u I. i II. razredu srednje škole, temeljem ukupnog broja bodova koje će ostvariti na provjeri tjelesnih i motoričkih sposobnosti te temeljem nekog od prava koje učenik ostvaruje na temelju odredbi iz Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole. Dostojnost za obavljanje policijskih poslova utvrđuje nadležna policijska postaja sukladno Zakonu o policiji.

Po okončanom postupku popis primljenih kandidata/kandidatkinja bit će objavljen na web stranicama Ministarstva ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBVEZE UČENIKA

Za vrijeme školovanja učenici imaju pravo na:

- smještaj i prehranu ,
- propisanu odoru i športsku opremu,
- knjige i školski pribor,
- mjesečnu novčanu naknadu za osobne potrebe,
- naknadu za prijevoz do prebivališta i natrag za vrijeme školskih praznika.

Kandidati/kandidatkinje će na prijavi zaokružiti da li se kandidiraju za jedno od 270 mjesta za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova ili se kandidiraju za jedno od 30 mjesta policijskih službenika koji će biti rasporeĎeni u Ministarstvo pravosuĎa. Svi kandidati/kandidatkinje školuju se po jedinstvenom programu strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka. Međusobna prava i obveze učenika i Ministarstva unutarnjih poslova odnosno Ministarstva pravosuđa uredit će se ugovorom i dužni su provesti na radu najmanje 5 godina.

Sve ostale obavijesti vezane uz natječaj mogu se dobiti na brojeve telefona 01/24 26 505 ili 01/24 26 511.

Za prijavnicu kliknite ovdje.

NAPOMENA za članove Udruge:

Svi naši članovi koji predaju zamolbu za svoje dijete, nek se jave u Udrugu!!!

Croatian English French German Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Osnovni podaciUdruga veterana SJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

info@uvsjp-alfa.hr

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE:
Željko Mihaljević
Željko Šarić
Damir Herceg

ADMINISTRATOR WEB STRANICE:
Franjo Triplat
admin@uvsjp-alfa.hr

Uredovno vrijeme:

PREMA NOVOM REŽIMU RADA UDRUGE

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA: HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314

SPONZORI


Foto domovinski rat

Pristupnica