Invalidska mirovina RVI

HRVI iz Domovinskog rata, kod kojega je nastao trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) ili kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ima pravo na invalidsku mirovinu i to:
a) invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, zbog trajnog gubitka radne sposobnosti nastale kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
b) invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, nastale kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.
HRVI iz Domovinskog rata, kod kojega je opća nesposobnost za rad ili profesionalna nesposobnost za rad uzrokovana djelomično zbog posljedica ranjavanja, bolesti ili ozljede zadobivenih u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a djelomično izvan tih okolnosti, određuje se tzv. kumulirana invalidska mirovina, u razmjernim dijelovima, u postotku u kojem na ukupnu invalidnost (profesionalnu ili opću nesposobnost za rad) utječe pojedini uzrok invalidnosti.

Stjecanje prava na invalidsku mirovinu prema ZOPHBDR-u zbog postojanja opće ili profesionalne nesposobnosti za rad uvjetovano je postojanjem statusa HRVI prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 137/09.), koji je stupio na snagu 21. studenoga 2009.

Vještačenje nesposobnosti za rad, odnosno utvrđivanje invalidnosti za stjecanje prava prema ZOPHBDR provodi se prema članku 34. Zakona o mirovinskom osiguranju – u nastavku teksta: ZOMO), u vezi s člankom 15. ZOPHBDR, preko ovlaštenih vještaka nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno preko ovlaštenih viših vještaka (u povodu žalbe). Rješenje o pravu donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nakon što Povjerenstvo za reviziju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavi reviziju nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka kojim je utvrđena invalidnost koja je posljedica bolesti, ranjavanja ili ozljede zadobivenih u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, bilo u cijelosti, bilo djelomično.
Budući da je pravo na mirovinu uvjetovano postojanjem statusa HRVI, hrvatski branitelj mora imati i rješenje o utvrđenom statusu HRVI, osim potvrde o statusu hrvatskog branitelja, potvrde o stradavanju i opisu ratnog puta te odgovarajuću medicinsku dokumentacije koja je u uzročno-posljedičnoj vezi s ratom.
Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje se prema uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom osiguranju, ako u ZOPHBDR nije drukčije određeno.
Svota mirovine HRVI iz Domovinskog rata (M) izračunava se tako da se utvrđeni osobni bod (OB) pomnoži s mirovinskim faktorom (MF) i aktualnom vrijednošću mirovine (AVM), a osobni bod izračunava se tako da se prosječni vrijednosni bod (PVB) pomnoži s polaznim faktorom (PF) i s mirovinskim stažem (za određivanje invalidske mirovine) i poveća za 45%.
OB= (VB x staž x PF) x 45%
M = OB x MF x AVM
Vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine HRVI iz Domovinskog rata, za invalidnost nastalu u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske, utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice (plaće) za čin i ustrojbeno mjesto hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, za godinu koja prethodi godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu. Ova osnovica za odgovarajući čin i ustrojbeno mjesto podijeli se s prosječnom, godišnjom bruto plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj i dobije prosječni vrijednosni bod (članak 16. ZOPHBDR).
U 2011. godini HRVI-u iz Domovinskog rata za izračun invalidske mirovine, prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određene su sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjesta

Osnovice

Vojnik

89.097,71

Pozornik

94.677,17

Razvodnik (zastavnik HRM)

101.354,86

Skupnik

90.076,17

Zapovjednik desetine

106.972,88

Zapovjednik voda

113.599,81

Zapovjednik satnije

136.324,65

Zamjenik zapovjednika bojne

149.581,56

Zapovjednik bojne

164.725,36

Zamjenik zapovjednika brigade

179.868,15

Zapovjednik brigade

179.868,15

Desetnik

103.050,92

Vodnik

110.454,33

Stožerni vodnik

111.211,52

Narednik

111.211,52

Nadnarednik

111.844,88

Stožerni narednik

115.487,71

Časnički namjesnik

128.816,69

Zastavnik

109.613,91

Poručnik (poručnik korvete)

113.599,81

Natporučnik (poručnik fregate)

123.067,73

Satnik (poručnik bojnog broda)

136.324,65

Bojnik (kapetan korvete)

149.581,56

Pukovnik (kapetan fregate)

164.725,36

Brigadir (kapetan bojnog broda)

179.868,15

Stožerni brigadir (komodor)

195.010,93

Brigadni general (komodor)

195.010,93

Zapovjednik zbornog mjesta

164.725,36

Zapovjednik zbornog područja

210.171,99

General bojnik (kontraadmiral)

210.171,99

General pukovnik (viceadmiral)

215.848,88

General zbora (admiral)

221.525,78

Zapovjednik obrane grada

164.725,36

Stožerni general (stožerni admiral)

227.202,67


- Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju HRVI iz Domovinskog rata za godinu 2011., od 20. ožujka 2012. , a objavljena je u «Narodnim novinama», broj 36/2012.


Prosječna godišnja bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu iznosi 93.552,00 kn.
Za izračun mirovine uzima se osnovica, prema poslovima koje je hrvatski branitelj obavljao na ustrojbenom mjestu na koje je bio raspoređen u trenutku razvojačenja i prema osobnom činu u trenutku razvojačenja (pričuvnik), odnosno prestanka djelatne vojne službe (DVO). Ako je to za hrvatskog branitelja povoljnije, osnovica se određuje prema poslovima koje je obavljao na ustrojbenom mjestu na koje je bio raspoređen u trenutku stradavanja (ranjavanja, ozljeđivanja ili nastanka bolesti).
Polazni faktor iznosi za:
a) invalidsku mirovinu HRVI iz Domovinskog rata 1,50
b) invalidsku mirovinu HRVI iz Domovinskog rata pripadnika gardijske postrojbe i specijalne policije u vrijeme Domovinskog rata 1,85
c) invalidsku mirovinu dragovoljaca HRVI iz Domovinskog rata 1,85.

Nakon što se utvrdi osobni bod tako da se prosječni vrijednosni bod (utvrđen prema članku 16. ZOPHBDR) pomnoži s polaznim faktorom (iz članka 17.) i mirovinskim stažem od 40 godina (članak 18. stavak 1.), osobni bod povećava se za 45% (u skladu s člankom 18. stavkom 2. ZOPHBDR). Tako dobiveni povećani osobni bod pomnoži se s odgovarajućim mirovinskim faktorom iz članka 80. ZOMO-a, i s aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava (AVM) i na taj način dobije se pripadajuća svota invalidske mirovine.
Prema članku 80. stavku 1. točki 3. ZOMO-a mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1,0, a za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad nezaposlenom branitelju iznosi 0,8.
Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja je u cijelosti ili u dijelu nastala kao posljedica okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, koja se isplaćuje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti, iznosi 0,5.
Aktualna vrijednost mirovine od 1. siječnja 2012. iznosi 58,87 kn.
Kumulirana mirovina sastoji se od razmjernog dijela mirovine utvrđenog prema ZOPHBDR i izračunu na naprijed navedeni način i razmjernog dijela mirovine za dio invalidnosti nastale zbog uzroka koji nisu u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske koji se izračunava na način propisan ZOMO-om (članak 75. do 77. ZOMO-a te članak 184.) i člankom 21. ZOPHBDR, te se mirovina za taj dio invalidnosti određuje u razmjernom dijelu u kojem na ukupnu invalidnost utječe taj uzrok. Tako određeni razmjerni dio mirovine ne smije iznositi više od razmjernog dijela invalidske mirovine određene na temelju osobnog boda utvrđenog prema članku 79. ZOMO-a za 40 godina mirovinskog staža (članak 21. stavak 2. u vezi s člankom 15. stavkom 3. ZOPHBDR).
Napominje se da se za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe pravosuđa razmjerni dio mirovine (za dio invalidnosti koja nije u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske) izračunava prema općim propisima, tj. na način propisan ZOMO-om (sve plaće ostvarene u radnom odnosu ulaze u obračun, pa i one ostvarene u MORH-u, MUP-u i na sudu), a ne prema Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenika osoba («Narodne novine», br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02. – u nastavku teksta: Zakon o pravima DVO, PS i OSO) koji je poseban propis.

Croatian English French German Hungarian Italian Russian Spanish Turkish

Osnovni podaciUdruga veterana SJP Alfa Zagreb
Remetinečka cesta 77
10020 Zagreb

info@uvsjp-alfa.hr

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE:
Željko Mihaljević
Željko Šarić
Damir Herceg

ADMINISTRATOR WEB STRANICE:
Franjo Triplat
admin@uvsjp-alfa.hr

Uredovno vrijeme:

PREMA NOVOM REŽIMU RADA UDRUGE

Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA: HR5923600001101782247
MBS: 1836072
OIB: 39923915314

SPONZORI


Foto domovinski rat

Pristupnica